• చిగురుకల కు స్వాగతం

జ్ఞానం

కౌరవుల పేర్లు

  కౌరవుల పేర్లు   61. సేనాని    62. దుష్టరాజయుడు   63. అపరాజితుడు   64. కుండశాయి   65. విశాలాక్షుడు   66. దురాధరుడు...

Read More
కౌరవుల పేర్లు

  కౌరవుల పేర్లు  41. చిత్రకుండలుడు   42. భీమవేగుడు   43. భీమబలుడు   44. బలాకి   45. బలవర్ధనుడు   46. ఉగ్రయుధుడు   47. భీమకర్మ   48. కనకా...

Read More
సెవెన్ లింగ్

సెవెన్‌ లింగ్‌   ఈ పక్రియ్రను తొలిసారిగా అన్న అఖ్మతోవా అనే కవి పరిచయం చేయడం జరిగింది.   ఈ  పక్రియ్ర నిర్మాణం ఏడు పంక్తులతో ముడి పడి వుంటుంది - ఇది మూడు భాగా...

Read More
కౌరవుల పేర్లు

కౌరవుల పేర్లు రెండవ భాగం   21. వివిశఁతి   22. ఉపచిత్రుడు   23. చిత్రాక్షుడు   24. చారుచిత్రుడు   25. శరాసనుడు   26. దుర్మదుడు   27. దిర్విగాహుడు &...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon