• చిగురుకల కు స్వాగతం

పాట

చిల్లరదేవుళ్లు

పాట కచేరి జీవిత ప్రయాణం అనేక దూరాలు కొలమానాల మధ్య సాగుతుంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో కొన్ని తీపి చేదు జ్ఞాపకాలు నీలినీడలుగా వెంటాడుతుంటాయి. ఈ దూరాలు బహు భారమయినా ప్రతి అడుగులోనూ, ప్రతి నడక...

Read More
పాట ఓ అందమైన పూలతోట !

పాట ఓ అందమైన పూలతోట !   ''పాట పక్షిలా వుండాలి'' - ఆరుద్ర   పాటలో లయ, శ్రుతి రసరమ్య భావనతో సాగితే మనసు ఆనందగిండవం చేస్తుంది. పాటకు సవ్రం ప్రధానం. అలాంటి పాట చిరంజీవిగా శ్రో...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon