• చిగురుకల కు స్వాగతం

కౌరవుల పేర్లు

 

కౌరవుల పేర్లు

 

61. సేనాని 

 

62. దుష్టరాజయుడు

 

63. అపరాజితుడు

 

64. కుండశాయి

 

65. విశాలాక్షుడు

 

66. దురాధరుడు

 

67. దృఢహస్తుడు

 

68. సుహసుడు

 

69. వాతవేగుడు

 

70. సువర్చస్సు

 

71. ఆదిత్యుడు

 

72. కేతుబాహుడు

 

73. నాగదత్తుడు

 

74. అగ్రాయాయి

 

75. కవచుడు

 

76. నిషాంగుడు

 

77. కుండుడు

 

78.కుండధారుడు

 

79. ధమర్ధనుడు

 

80. ఉగ్రుడు

 

81. భీమరథుడు

 

82. వీరబాహుడు

 

83. ఆలోలుపుడు

 

84. ఉభయుడు

 

85. రూద్రకర్ముడు

 

86. దృఢరథుడు

 

87. ఆనాదృష్యుడు

 

88. కుండభేది

 

89. విరావి

 

90. దీర్ఘలోచనుడు.

 

 

 

 

 


tags


Comments

© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon