• చిగురుకల కు స్వాగతం

కౌరవుల పేర్లు

 

కౌరవుల పేర్లు 

41. చిత్రకుండలుడు

 

42. భీమవేగుడు

 

43. భీమబలుడు

 

44. బలాకి

 

45. బలవర్ధనుడు

 

46. ఉగ్రయుధుడు

 

47. భీమకర్మ

 

48. కనకాయుడు

 

49. దృఢాయుధుడు

 

50. దృఢవర్మ

 

51. దౄఢక్షత్రుడు

 

52. సోమకీర్తి

 

53. అసూదరుడు

 

53. దౄఢసంధుడు

 

56. సత్త్వ సంధుడు

 

57. సదస్సు 

 

58. సువాక్కు

 

59. ఉగ్రఉగ్రశ్రవుడు

 

60. ఉగ్ర సేనుడు.


tags


Comments

© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon