• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

వ్యంగ్య చిత్రాలు

...

Read More
వ్యంగ్య చిత్రాలు

వ్యంగ్య చిత్రాలు...

Read More
ఉదయ్ మర్లపుడి చిత్ర కళ

...

Read More
విశృంఖలత్వం దారెటు?

ఏం చేద్దాం?...

Read More
గజల్

....

Read More
సినీ అష్టదిగ్గజాలు

ఆరుద్ర పాటలో ఓలలాడిన రామయ్య ! మొదటి అడుగు వర్ణాలలో 'ఆ' దీర్ఘవర్ణం. 'రామాయణం' దీర్ఘ కావ్యం. రామాయణం ఆదికావ్యం. ఆ - ఆది...

Read More
బంటీ పిల్లల కధలు - ఐకమత్యం

ఐకమత్యం పైడిమర్రి రామకృష్ణ       అనగనగా ఒక అడవిలో కోతుల గుట్ట ఉండేది. అక్కడ చాలా కోతులు, కొండముచ్చులు న...

Read More
కథా వ్యసంకుడు - కీ.శే. జనపరెడ్డి సత్యనారాయణ

ఈ కథ చదువుట  కొరకు క్రింది నున్న పిడిఎఫ్  లింక్ (pdf link) పైన నొక్కండి...

Read More
మ'నిల్లు'

....

Read More
దొంగనోటు నాటిక

నాటికను చదువుట కొరకు క్రింది నున్న పిడిఎఫ్  లింక్ (pdf link) పైన నొక్కండి ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon