• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

వర్షం పడ్డ రోజు

వర్షం పడ్డ రోజు  నాకెందుకో బాగుంది. కోనసీమలో గోదారి దగ్గర కూచుని కవిత్వం రాసుకుంటే ఇలా ఉంటుందేమో! కొబ్బరాకుల నీడ, ...

Read More
కన్నీటి చుక్కలు!

  కన్నీటి చుక్కలు! మా అమ్మ ఓంటికంటి రాక్షసిలా వుంటుంది. ఆమె నాకు పరమ అసహ్యం. ఆమె కుటుంబం అవసరాల కోసం విద్యార్ధులకు,...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon