• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

వ్యంగ్య చిత్రాలు

...

Read More
వ్యంగ్య చిత్రాలు

...

Read More
పాంటమ్

  పాంటమ్‌ రచన విధానం .... ఈ పాంటమ్‌ కవితా ప్రక్రియ మలేషియకు చెందినది. ఇది 15 వ శతాబ్ధానికి చెందిన ప్రక్రి...

Read More
ఆరుద్ర పాట

ఆరుద్ర  పాట రెండవ అడుగు         ఆరుద్ర పద ప్రయోగాలు కేవలం పాట ప్రయోజనానికే పరిమితం కాలేదు. అంతర...

Read More
కౌరవులపేర్లు

...

Read More
ఆమె వెళ్లిపోయింది

...

Read More
గజాల్ బాగ్

గజాల్ బాగ్...

Read More
గుడ్డి ప్రేమ

...

Read More
బహుమతి

                                  &...

Read More
నిశ్శబ్దం

నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం మాట్లాడుతుందిమౌనంగా మానస గానంగామంత్రోద్దీప్త ధ్యానంగాప్రణవంగాప్రణయంగాసర్వం పరబ్రహ్మమయంగాయువతరానికి ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon