• చిగురుకల కు స్వాగతం

ద్వైతం

ద్వైతం

....  శర్మాజీ

 

ఆశయాలకు

 

ఆచరణలకు

 

మధ్య భేదం

 

ఒక జీవితకాలం

 

 

 

ప్రమణాలకు

 

ప్రయత్నాలకు

 

మధ్య భేదం

 

ఒక పదవీ కాలం

 

 

 

రచనలకూ

 

రచయిత(త్రు)లకూ

 

మధ్య భేదం

 

ఒక పత్రికా కాలమ్‌

 

 

 

ఈ దేశంలో

 

బ్రతక నేర్చిన వాళ్ళంతా

 

ద్వైతులు.


tags


Comments

© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon