• చిగురుకల కు స్వాగతం

బాపు

బాపు

 

 

అతని సిరి కన్నుల భగవంతుని కోవెలలెన్నువి.

 

ఆ కోవెల లలోన నిర్భాగ్యుల జీవన జ్యోతులున్నవి

 

 

అతని మాటలలోన మృదు మంజుల అలలున్నవి

 

ఆ అలలకు సుమధుర సంగీతపు లయలున్నవి.

 

 

అతని చిరు నవ్వులలోన ఎన్నో సిరులున్నవి

 

ఆ సిరి సంపదలో అతని ఎదదాగున్నది.

 

 

అతని మోహన మూర్తిలో సమ్మోహన రూపమున్నది.

 

ఆరూపంలో శాంతి దేవత అంశమున్నది.

 

 

అతని ఆత్మకు రవితేజం తోడున్నది.

 

ఆ తేజంలో నవ భారత మిముడున్నది.

 

 

~~ జనపరెడ్డి సత్యనారాయణ

 


tags


Comments

© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon